Nagradna igra!

 

"KRALJEVI PTUJSKI KROF"

Pravila in pogoji nagradne igre

"KRALJEVI PTUJSKI KROF"


1. Podatki o organizatorju nagradne igre

- Organizator nagradne igre z nazivom »PUST LAČNIH UST« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje: PPS Ptujske pekarne in slaščičarne d.o.o, Rogozniška cesta 2, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: organizator).

2. Namen nagradne igre

- Namen nagradne igre je promocija podjetja »Ptujske pekarne in slaščičarne d.o.o«.

3. Udeleženci

- Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

- Nakup kateregakoli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. Način sodelovanja in potek nagradne igre

- Prijava v nagradno igro

- V nagradni igri lahko sodelujejo, na Facebook profilu PPS - Ptujske pekarne in slaščičarne d.o.o

- V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi nagradne igre.

- Nakup kateregakoli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

5. Obseg nagradne igre

- Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije.

- Nagradna igra traja od 11. Februarja do 22. februarja 2022.

6. Nagrade, glasovanje

- Nagrada je 3x zaboj po 10kom - Ptujskih krofov

- Nagrajenca/ko bomo o prejemu nagrade obvestili  po mailu. Nagrajenec/ka mora svoje podatke posredovati v roku 5 dni od dneva objave nagrajence/ke. Nagrajenec/ka, ki svojih podatkov ne bo poslal pravočasno, do nagrade več ne bo upravičen/a.
Nagrade ni mogoče zamenjati ali zahtevati njene denarne protivrednosti. V primeru, da v sodeluje mladoletna oseba, mora za prevzem nagrade priložiti še soglasje starša ali skrbnika.

7. Določanje nagrajencev in obveščanje o nagrajencu/nagrajenki

- 22.2.2022 bo organizator nagradne igre izžrebal, obvestil in objavil nagrajenca/ko.

- Nagrajenec/ka bo  z imenom in priimkom objavljen/a: dne 22.2.2022, na straneh:

1).  Na Facebook strani:

https://facebook.com/PtujskePekarne/

https://m.facebook.com/PtujskePekarne/

- Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri ter z objavo navedenih podatkov izrecno in nepreklicno strinjajo.

- Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča!

8. Prevzem nagrade

- Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženec soglaša s temi pravili in izpolnjuje pogoje za udeležbo v nagradni igri.

- Nagrado bo mogoče prevzeti na sedežu podjetja:

PPS - Ptujske pekarne in slaščičarne d.o.o, Rogozniška cesta 2, 2250 Ptuj

Organizator si pridržuje pravico, da nagrad ne podeli, če:

• nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,

• se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,

• nagrajenec posreduje napačne podatke,

• nagrajenec nagrade ne prevzame do izteka roka za prevzem nagrade.

9. Izključitev odgovornosti


Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

• nedelovanje spletnega profila, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega profila,

• kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,

• kakršnekoli posledice ob uporabi nagrad.

10. Obveznosti nagrajencev glede prevzema glavne nagrade

Če nagrajenec (izbran z žrebom) ne izpolnjuje s temi pravili določenih pogojev za prevzem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali nagrade ne prevzame v roku 14 dni od datuma žrebanja, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti je organizator nagradne igre v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti iz naslova predmetnega žrebanja. Hkrati organizator nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado za katerikoli drug namen. Če nagrajenec v 5. dneh po žrebanju in pozivu ne posreduje svojih podatkov, se mu nagrada ne podeli.

11. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu s tem, 11. členom ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre ter za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o izdelkih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih ter drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre).

Udeleženec nagradne igre, ali njegov zakoniti zastopnik, lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti; z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov pps@pps.si. Organizator bo v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovil izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti ta pravila štejejo za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, ali v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

12. Dostop do pravil nagradne igre


Pravila nagradne igre so objavljena na spletnem mestu http://www.ptujske-pekarne.si/kraljevi-ptujski-krof.html ter vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

13. Ostale določbe

Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav v nagradno igro. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletnem mestu http://www.ptujske-pekarne.si. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati 11. Februarja 2022.

Organizator nagradne igre: PPS - Ptujske pekarne in slaščičarne d.o.o

 

 

 

Sedež podjetja

PPS - Pekarne Ptuj d. o. o.

Rogozniška cesta 002

2250 Ptuj, Slovenija

Telefon: 02 748 05 20

Faks: 02 776 17 81

E-pošta: komerciala@pps.si

Splet: www.ptujske-pekarne.si


line

Osebna izkaznica

Številka tekočega računa:

IBAN: SI56 0294 1025 7776 370 (NLB d.d.)

Davčna številka: SI 27352951

Matična številka podjetja: 5048877

Naš predlog - Čebulna korenina

Čebulna kkorenina

V Pekarni Ptuj lahko izbiramo med čebulno korenino,ki jeprav posebnega okusa po čebuli!

Pri izdelavi za testo in zames uporabljamo eno od najkvalitetnejših vrst moke na slovenskem tržišču, v zames pa dodamo praženo čebulo,katera pri peki sprošča prav poseben okus in vonj po domačnosti.

Čebulna korenina v Ptujskih pekarnah, bo zadovoljila še tako zahtevnega poznavalca te okusne in omamno dobre jedi!